Haridustegevused Birmas

MTÜ Mondo toetab 2013. aastast alates Birmas/Myanmaris kohalikku organisatsiooni Centre for Rural Education and Development (CRED), endise nimega Rural Development Foundation of Shan State (RDFSS). Kohalik partnerorganisatsioon keskendub Shani osariigi põhjapiirkonnale, kus elavad peamiselt šani vähemusrahvusesse kuuluvad inimesed. CRED on keskendunud külakogukondadesse algkoolide rajamisele, õpetajakoolitustele šanide kogukondades, õpilaskodu haldamisele, et pakkuda külalastele ligipääsu põhi- ja keskharidusele. Tugevat rõhku pannakse Shan osariigi haridussüsteemi reformi eestkostele.

 

Olenemata riigi teatavast poliitilisest avanemisest ja Aung San Suu Kyi valitsemisest, on riigis endiselt tugevalt eelistatud just enamusrahvusesse kuuluvate bamarite kogukonnad ning olukord vähemusrahvuste aladel ei ole siiani paranemismärke näidanud. Siin-seal on tekkinud kohalike entusiasmi pinnale kogukonna organisatsioonid, kuid paljudel neist ei ole piisavat ega püsivat rahastust ning puudub ka arenguhüppeks vajalik oskusteave. Sama kehtib valdavalt ka Shan osariigi haridusmaastikku arendavate kohalike organisatsioonide kohta. MTÜ Mondo on üks väheseid organisatsioone, kes on tegev olnud antud piirkonnas ning keskendunud oma töös ühe teemana just kohaliku organisatsiooni arendamisele ja võimustamisele läbi vabatahtlike Eesti ekspertide lähetamise.

 

Samuti on Myanmari keskvalitsus aastakümneid keskendunud haridussüsteemi arendamisel just riigi keskaladel elavate bamarite kogukondadele, jättes nii korraliku hariduse kui ka tervishoiuteenusteta riigi piirialadel elavad vähemusrahvused. Kõige õnnetumas seisus on vähemuste külakogukonnad, kus infrastruktuuri ning rahaliste vahendite nappuse tõttu puudub siiani ligipääs riiklikele haridusasutustele ning tervishoiuteenustele. Vastavate kogukondade vajadusi püüabki CRED katta oma piirkonnas läbi haridusvõrgustiku arendamise ning õpilaskodu rajamise. MTÜ Mondo on vastavate teemade osas tuge pakkunud vabatahtlike Eesti ekspertide lähetamise kaudu, kes on tegelenud kaasaegsete õpetamismetoodikate tutvustamisega, kohalikele õpetajatele ning külanoortele inglise keele õpetamisega ning ka Shani osariigi haridusreformi kava loomisega.

 

MTÜ Mondo toetab ka CRED õpilaskodus õppivaid noori läbi Tarkusefondi annetuste. Nende noorte näol on tegemist väikeküladest pärit taibukate ja silmapaistvate lastega, kelle vanematel aga kahjuks ei ole piisavalt ressursse, et toetada nende haridusteed Namlani keskkoolis. MTÜ Mondo toetab 2019. aasta juunist alates 10 õpilast stipendiumi pakkumisega, et nende haridustee ei katkeks lubamatult vara.