17.06.22

Tööpakkumine: Uganda suuna juht / Uganda country director

ENG BELOW

MTÜ Mondo otsib 75-100% töökoormusega Mondo Uganda-suunaliste tegevuste juhti, kelle ülesandeks on juhtida Kampalas töötavat meeskonda distantsilt, vedada eest käimasolevaid programme ning leida uusi partnerlusi ja arenguvõimalusi.
Mondo tegevus Ugandas keskendub pagulasnoorte ja õpetajate digipädevuste arendamisele, erivajadustega inimestele sissetulekut pakkuvate sotsiaalsete ettevõtete toetamisele ning laste haridustee edendamisele maapiirkondades.

Peamised tööülesanded: 

 • Koostöös Mondo juhatusega Uganda tegevuste eesmärkide seadmine ja elluviimise toetamine, sealhulgas programmide juhtimine ja projektide eestvedamine, millest sind toetab väike, aga hästi toimiv Uganda meeskond; 
 • Mondo Uganda kontori meeskonna ja vabatahtlike ekspertide juhtimine;
 • Eelarve jälgimine ning tulemuste monitoorimine ja raporteerimine rahastajatele;
 • Suhete hoidmine olemasolevate koostööpartneritega (sh erinevad valitsusasutused, Hariduse ja Spordi Ministeerium, rahvusvahelised arengukoostöö organisatsioonid) ning uute partnerluste loomine, alternatiivsete rahastusvõimaluste otsimine eesmärgiga jätkata ning kasvatada Mondo mõju Ugandas;
 • Tagada Mondo Uganda kontori vastavus Uganda regulatsioonidele ja nõuetele, vajadusel koordineerida vajalike muudatuste sisse viimist; 
 • Koostöös Mondo kommunikatsioonijuhiga Uganda tegevuste edukas kajastamine meedias ja Mondo infokanalites, vajadusel Mondo esindamine avalikkuse ees. 

Kandideeri, kui oled:

 • kõrgharidusega;
 • töö- või vabatahtliku töö kogemusega globaalse lõuna riikides;
 • tugeva projektijuhtimise kogemusega; 
 • meeskonna juhtimise kogemusega; 
 • hea suhtleja, tugevate koostööoskustega, avatud töötamiseks erinevate rahvusvaheliste partneritega nii avalikus, era- kui vabaühenduste sektoris; 
 • proaktiivne ja täpne, kiire õppija ja probleemilahendaja, hea enese- ja  ajajuhtimise oskustega;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega inglise keeles; kasuks tuleb eesti keele oskus;
 • valmidusega reisida töö iseloomust tulenevalt.

Kasuks tuleb, kui oled varasemalt kokku puutunud:

 • arengukoostöö või humanitaarabi valdkonnaga õpingutes või praktikas;
 • partnerlussuhete arendamise ja projektitaotluste koostamisega;

Pakume: 

 • loomingulist ja arendavat tööd ning võimalust olla osa tugeva missioonitundega meeskonnast; 
 • paindlikku tööaega, kodukontoris töötamise võimalust ja mõnusat töökeskkonda Telliskivi Loomelinnakus; 
 • põnevaid lähetusi;
 • täiskoormuse puhul brutotöötasu 1800-2000 eurot;

MTÜ Mondo on arengukoostööle, maailmaharidusele ja humanitaarabile pühendunud sõltumatu Eesti organisatsioon. Oleme Eestis tegutsenud 15 aastat, toetades ja jõustades vähemate võimalustega kogukondi maailmas ning kasvatades eestimaalaste arusaamist globaalsest ebavõrdsusest ja igaühe võimalustest seda leevendada. Oma tegevusi viime ellu 13 eri riigis koostöös partneritega. Ugandas asub Mondo ainus välisesindus, kus hetkel töötab 3 täiskohaga töötajat. Mondo Uganda suuna juhi töökoht asub Tallinnas, lähetusperioodidega Ugandasse.
Rohkem infot: https://mondo.org.ee/ ja https://mondo.org.ee/en/digitalskills/

Mondokad usuvad, et maailma on võimalik paremaks paigaks muuta. Kui Sina arvad samamoodi, siis tule meile tööle ja teeme seda koos!

Kandideerimiseks saada 30. juuniks 2022 CV ja lühike (kuni 4 minutit) ingliskeelne videotutvustus aadressil siisi@mondo.org.ee


UGANDA COUNTRY COORDINATOR

Mondo is looking for a part or full time (75-100%) country coordinator for Mondo’s activities in Uganda, whose task is to manage the team working in Kampala from a distance, to carry out ongoing programs and to drive new and innovative funding partnerships.

Mondo’s activities in Uganda focus on developing the digital competences of young refugees and teachers, supporting income-generating social enterprises for people with special needs, and promoting children’s education in rural areas.

Main tasks:

 • In collaboration with the Mondo Board, setting goals and supporting the implementation of Uganda’s activities, including program management and project leadership, supported by a small but well-functioning Ugandan team;
 • Leading the team and volunteer experts at the Mondo Uganda office;
 • Budget monitoring and monitoring and reporting of results to donors;
 • Maintaining relations with existing partners (including various government agencies, the Ministry of Education and Sports, international development cooperation organizations) and establishing new partnerships, seeking alternative funding opportunities to continue and increase Mondo’s impact in Uganda;
 • Ensure that the Mondo Uganda office complies with Ugandan regulations and requirements, and coordinate any necessary changes;
 • Supporting Mondo communications team with Uganda relevant information, representing the organization publicly when relevant;

Experience/Skills

 • higher education;
 • experience of working or volunteering in Global South; 
 • strong project management experience;
 • experienced in team management;
 • you are a good communicator, with strong cooperation skills, open to work with various international partners in the public, private and non-governmental sectors;
 • you are proactive and accurate, a fast learner and problem solver, able to work independently, you have excellent time management skills;
 • excellent oral and written self-expression skills in English; proficiency in the Estonian language is beneficial;

Beneficial, but not required:

 • studies or work experience in the field of development cooperation or humanitarian aid;
 • experience in partnerships and fundraising (funding applications)

We offer:

 • creative work with opportunities of self-development
 • team with a strong sense of mission;
 • flexible working hours, the opportunity to work in an home office and / or  a pleasant working environment in Telliskivi Creative City;
 • exciting field work opportunities in Uganda;
 • for full-time work gross salary of 1800-2000 euros;

Mondo is an independent Estonian organization dedicated to development cooperation, global education and humanitarian aid. We have been operating in Estonia for 15 years, supporting and empowering communities with fewer opportunities in the world and increasing Estonians’ understanding of global inequality and everyone’s opportunities to alleviate it. We carry out our activities in 13 different countries in cooperation with partners. 

Mondo Uganda is our only office outside of Tallinn, Estonia. We currently employ 3 full-time staff there who carry out our ongoing projects. UGANDA COUNTRY COORDINATOR will be based in Mondo’s office in Tallinn, with field trips to Uganda. 

More information: https://mondo.org.ee/en/ and https://mondo.org.ee/en/digitalskills/

We in Mondo believe that the world can be a better place. If you think the same, come and work with us and to achieve it together!

To apply, send a CV and a short (up to 4 minutes) video presentation in English to siisi@mondo.org.ee by June 30, 2022.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo viib koos Eesti haridusiduga Clanbeat uue vaimse tervise lahenduse Ukrainasse

27.06.24

Clanbeati lahenduse abil kaardistatakse Žõtomõri oblasti kooliperede vaimse heaolu seis, mis annab parema ülevaate sõja mõjust noorte ja kooli töötajate vaimsele heaolule, ning viib nad kokku just neile sobivaimate tugiteenustega. „Sõda on viinud Ukraina inimesed vaimse tervise kriisi, kus iga viienda ukrainlase seisund on keeruline. Me räägime ligi kümnest miljonist inimesest, kel tuleb lisaks muule
LOE EDASI
VAATA KÕIKI