PROJEKTID

MIGRATSIOONITEEMALINE KURSUS AJAKIRJANDUSTUDENGITELE

Projekti kestus: august 2018-märts 2020

Sihtgrupid: meediatudengid, ajakirjanikud, ülikoolid, üldsus

Projekti rahastaja: Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium

Projekti partnerid: People in Need (Tšehhi), People in Need (Slovakkia), Mondo (Eesti)

Projekt kannab nime „People between the Lines“ („Inimesed ridade vahel“) ning selle eesmärgiks on tõsta üldsuse teadlikkust migratsioonivaldkonna kohta ning vähendada ebatolerantsuse ja ksenofoobia levimist ühiskonnas.

Projekti käigus koolitame ajakirjanikke ja ajakirjandustudengeid: anname neile oskusi ja teadmisi migratsiooniga seotud teemade käsitlemiseks meedias. Kõikide riikide partnerülikoolides toimub ajakirjandustudengitele mõeldud kursus, kus õpitakse rändeteemadel looma tasakaalustatud, eelarvamuste- ja stereotüüpidevabasid narratiive.

Projekti raames korraldame ajakirjanikele ja ajakirjandustudengitele neli õppereisi Euroopa paikadesse, kus migratsiooni- ja integratsiooniga seotud teemad on praegu päevakorral. Õppereisid toimuvad Tšehhi, Slovakkiasse, Saksamaale ja Eestisse. Nii kursuse kui õppereiside tulemusena ilmuvad rändeteemasid kajastavad lood meediaväljaannetes.

Tšehhis, Slovakkias ja Eestis viiakse läbi ka meediauuringud. Projekti käigus teeme intervjuud ajakirjanikega, kes on rändeteemasid põhjalikumalt kajastanud. Intervjuude põhjal valmib raport, mis võrdleb tendentse rändeteemade kajastamises Tšehhis, Slovakkias ja Eestis. Ühtlasi vaatleme nimetatud maade meediaväljaannetes migratsiooniga seotud artiklite sõnakasutust ja seda, millised sündmused ühiskonnas põhjustavad rändeteemade esilekerkimist meediaväljaannetes.

 

Projekti raames valminud meediauuringutega on võimalik tutvuda siin:

 

Rändetemaatika kajastamine Eesti meedias: ajakirjanike arvamused ja meediasisu (autorid Esta Kaal ja Berit Renser Tallinna Ülikoolist)

 

Raport: rändeteemalised meediakajastused Tšehhis, Eestis ja Slovakkias (autorid Pavel Pospěch, Adéla Jurečková, Pavlína Chalupková, Eliška Tokošová, Ján Hacek, Peter Ivanič, Esta Kaal, Berit Renser)

 

Rändetemaatika käsiraamat (tulevastele) ajakirjanikele.

 

EXPOSED: Media coverage of migration in Czech Republic, Estonia and Slovakia (authors: Pavel Pospěch, Adéla Jurečková, Pavlína Chalupková, Eliška Tokošová, Ján Hacek, Peter Ivanič, Esta Kaal, Berit Renser)

 

Projektijuht Mirjam Matiisen

mirjam@mondo.org.ee

tel 5547984