Mondo töötab Gruusias alates 2017. aastast.

Oleme keskendunud ennekõike koos kohaliku partneriga Merkuri naiste õiguste ja lähisuhtevägivalla teemadele. Gruusias puudub siiani naiste varjupaikade riiklikult toetatud süsteem ning väikelinnades ja maapiirkondades on naiste ja tüdrukute õigused siiani traditsiooniliste soorollide tõttu piiratud.

2019 – 2021 toetas Eesti riik läbi Mondo ja Merkuri ühisprojekti Samegrelo piirkonna ainsat naiste varjupaikka Zugdidi linnas. Lisaks pakkusime ohvritele tugiteenuseid, mis aitasid traumadega tegeleda ja iseseisva toimetuleku tagada. 2021. aastast on Mondo toetanud varjupaiga tööd era-annetustest.

Koostöös Merkuriga on Mondo pakkunud oskuskoolitusi (sh digipädevused) Samegrelo piirkonna naistele ja ka Abhaasiast pärit sisepõgenikele eesmärgiga toetada naiste iseseisvat toimetulekut. Vastav mudel on osutunud väga edukaks.

Mondo lähetab Gruusiasse Euroopa Liidu ekspertvabatahtlikke.

Mondo tegevusi Gruusias on rahastanud Euroopa Komisjon,  Eesti Välisministeerium ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ja era-annetajad.

Ülevaade seni tehtust

Täiendkoolitused naistele

Mondo toel osalesid 25 naist täiendkoolitustel, kus õppisid näiteks juuksuriks, õmblejaks või bussijuhiks. Koolitustel osalemine annab koduvägivalla ohvriks langenud naistele võimaluse saavutada majanduslik iseseisvus ning vägivaldsest suhtest lahkuda.

Digipädevuste koolitused

2022. aasta kevadel viidi partnerorganisatsioon Merkuri juures läbi digipädevuste koolitus kohapealsetele koolitajatele ning soetati nutitelefonid koolituste läbiviimiseks. Kohapealsed koolitajad on nüüdseks oma teadmisi edasi andnud 24 naisele, kes saavad uusi oskusi kasutada tööturul konkureerides või näiteks oma ettevõtlusega alustades. Merkuri plaanib digipädevuste koolitustega jätkata, kuna huvi ja vajadus digioskuste parandamiseks on suur.

Kunstiteraapia töötoad

Psühhosotsiaalne tugiprogramm kunstiteraapia kaudu toetas kokku rohkem kui 100 inimest. Nendest 8 olid kohalikud psühholoogid, kes läbisid täiendkoolituse ning kasutavad kunstiteraapia meetodit iseseisvalt edasi. Näiteks viidi läbi koolitused politseinikele, kes peavad oma töös tegelema lähisuhtevägivalla ohvritega.

Vabatahtlikd eksperdid

Alates 2017. aastast on Mondo Gruusiasse lähetanud neli ekspertvabatahtlikku – psühholoogi, finantseksperdi, juriidilise nõustaja ning noorsootöötaja. Kõik eksperdid panustasid nii kohaliku organisatsiooni arengusse kui tegevustesse sihtrühmadega.

Pildil näete Anat, kes läbis koolituse ja kellest on nüüdseks saanud Zugdidi munitsipaaltranspordi esimene naisbussijuht. Gruusias ei ole naisjuhid ühistranspordis levinud nähtus. Seda suuremat tähtsust ja mõju omab Ana saavutus. „Mulle väga meeldib mu töö - reisijatega suhtlemine ja liiklemine meie kaunis linnas. Loodan, et minu eeskuju inspireerib ja avab ka teistele naistele tee linnatransporti,“ ütles Ana.

Mondo partner Gruusias

Assotsiatsioon Merkuri

Merkuri on valitsusväline MTÜ, mis loodi 2004. aastal Gruusias, Zugdidis. Esimesed projektid käivitati 2007. aastal. Merkuri peamine fookus on koduvägivalla vastane selgitustöö ning seda just maapiirkonnas. Zugdidi linn, kus Merkuri tegutseb, asetseb vahetult Abhaasia piiri ääres. Territoriaalsed pinged, sisepõgenike suur hulk ning piirkonna majanduslik madalseis muudavad sealse elanikkonna ning ennekõike naised eriti haavatavateks. Mondo alustas koostööd Merkuriga 2017. aastal EU Aid Volunteers programmi raames lähetades piirkonda vajalikke erialaspetsialiste.

Merkuri avas 2018. aasta märtsis naiste varjupaiga, mis on piirkonna ainus.

Merkuri tegemistest saab rohkem lugeda nende kodulehelt.

Aktiivsed projektid Gruusias

jaanuar 2023 - detsember 2024